Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Outkajawaa miyoʼu eere nantüin wawalayuu naataka oumain 2014, chajatü Nueva Jersey (Estados Unidos)

WEKIRAJAAYAINJATÜ SÜNAIN TÜ OUTKAJAWAAKAT WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA Aaʼuriiroʼu 2016

Wanüikinjatka sünain aküjaa pütchi

Wanüikinjatka sünain aküjaa pütchi süka Talatajiraa paaʼin sümaa püpüshi otta süka Kasa shikiraka. Püneeka tü pünüikinjatkat sünainjee sukuwaʼipa eeʼiyatünaka

KOROLO KOJUTÜSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Jütütüleʼera naaʼin na waneeinnua süka pütchi anasü

Nnojoishii natüleʼerüin naaʼin Job na apünüinshii wayuu antakana nünainmüin, mojusü neʼe naaʼin Job sutuma mojuin nanüiki nümüin. (Job 16-20).

WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA

Jeketü sukuwaʼipa süpüla woʼttüin sünain aküjaa pütchi

Püküja pütchi süka wanee pütchi jeketü kanüliaka «¿Kasa shikirajaka tü Wiwüliakat?»

KOROLO KOJUTÜSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Nnojotsü nunoujain Job tü alawaa aküjünakat

Anuu waneeirua alawaa nüküjaka Satanaa otta tü shiimainkat nüchiki Maleiwa(Job 21-27).

TESOROS DE LA BIBLIA

Anasü maʼin ashataa nukuwaʼipa Job süka noonooin waneepia nümaa Jeʼwaa

Nnojotsü antüin suluʼu naaʼin Job naainjainjachin kasa mojusü, keeʼireesü naaʼin nükaaliinjain wayuu otta lotuin nukuwaʼipa (Job 28-32).

KOROLO KOJUTÜSÜ SULUʼUKA TÜ WIWÜLIAKAT

Shiimainre waʼaleewain wanee wayuu nütütüleʼerüin waaʼin süka nünüiki

Sea un amigo verdadero e imite la manera bondadosa como Elihú trató a su amigo Job (Job 33-37).

WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA

Wounejaa na wayuukana sünain tü outkajawaakat miyoʼu

Tü jülüjainjatkat waaʼin wounejaapa na wayuukana sünain tü outkajawaakat miyoʼu. Puuʼulaka tü nanüikinjatkat.

WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA

Sotuinjatü waaʼin süpüla tü outkajawaa miyoʼu apünüinkat kaʼi

Jülüja paaʼin tü paaʼinrajatkat süpüla piiʼiyatüin sünain alin püpüla wayuu sünain tü outkajawaakat miyoʼu.