POONOO NÜMAA MALEIWA

Karaloukta: Wainma kasa nüchiki Maleiwa shikirajaka anain waya karalouktakat tüü. [Paapa tü poyeetokot nümüin].

Püsakira: Alatüsü suulia 750 anüikii süshajünaka aluʼu karalouktakat tüü, eesia shia wayuunaikiruʼu.

Wetsiikulo: Alat 14:6

POONOO NÜMAA MALEIWA

Püsakira: ¿Anajiraajeeiche wanee wayuu sümaa nuʼwayuuse naainjüle tü sümakat pütchikat tüü?

Wetsiikulo: Éf 5:33

Karaloukta: [Piiʼiyata tü pütchi suluʼukat süpana 26]. Sünain pütchikat tüü, aküjünüsü süchiki waneeirua kasa sünainpünaaka nakuwaʼipa na kaʼwayuuseshiikana.

KARALOUKTACHEIN

Püsakira: Jülüja paaʼin pütchikat tüü. [Paashajeʼera tü asakiraakat otta tü susouktiakat]. ¿Jamüsüjaʼa pünüiki?

Wetsiikulo: [Paashajeʼera nümüin tü wetsiikulo suluʼukat süpana 2]

Karaloukta: Aküjünüsü yaʼayaa jamaluʼuluin wetsiikulokot tüü.

PÜSHAJA TÜ PÜNÜIKINJATKAT

Püshata tü sukuwa’ipakat süpüla püshajüin tü pünüikinjatkat sünain aküjaa pütchi.