Nükaaliinjeena Jeʼwaa suʼunnaa müliaa na wayuu aʼyataakana nümüin.

41:1-4

  • Ayuuishaatashi maʼin David.

  • Nükaaliinjain David na wayuu müliakana aaʼin.

  • Nnojotsü jülüjain naaʼin David analaa nümüinjachin nutuma Jeʼwaa, achuntapajaʼa nia nümüin nümülialüin naaʼin, nükaaliinjain nia otta kekiinjachin nia nutuma.

  • Lotusü maʼin nukuwaʼipa David noʼuluʼu Jeʼwaa.