Jülüjataa paaʼin chajachin pia kepiain Galilea soʼu nükalia Jesuu. Puʼunakalaka Jerusalénmüin sünain tü miʼiraa kalumaseyaakalü anain na israeliitakana. Wainma wayuu piʼraajüin aʼwaajaka Jeʼwaa pümaa, antüshii naya wattajee. Asülajeeshi pia wanee kaaʼula nümüin Jeʼwaa. Müshijeseʼe pajattüin tü kaaʼulakat suluʼupünaa sükaayeein Jerusalén eemüinreʼeya tü aʼwaajüleekat. Wainma wayuu püpüla asülajeeka wanaa pümaa. Shiasaʼa wanaa sümaa paapüinjatüin tü kaaʼulakat nümüin chi sacerdootekai, sotojoosü paaʼin wanee kasa mojusü naainjaka chi puwalakai pümüin, eeshijaʼa eejachire chi puwalakai saʼaka tü wayuukalüirua chaa Jerusalén. Nüküjain Jesuu tü paaʼinrajatkat müle tü alatakat pümüin (paashajeʼera Mateo 5:24). ¿Kasa paaʼinrajatka nümaa chi puwalakai süpüla shiainjatüin jaaʼinrüin tü nümakat Jesuu? Pejeetta yaa wünaapünaa kasain paaʼinrajatüin sünainjee tü pütchi yaakat wünaapünaa.

¿KASACHE PAAʼINRAJATKA?

  • Paashajaainjachi amaa chi puwalakai müleka eerejeʼe tü kasa jashichikalü anainjee pia.

  • Wayuule saalashi saaʼin pümüin chi puwalakai, punouteʼerüinjatü tü jülüjakat naaʼin jee piale kasirüin wanee kasa wanaa nümaa.

  • Jülüja paaʼin nünüiki chi puwalakai, jaʼitasü nnojoluin piyaawatüin aaʼu tü nümakat, pümaa nümüin nnojoluin paaʼinjeein tü kasa alatakat.

¿KASACHE NAAʼINRAJATKA CHI PUWALAKAI?

  • Nüküjainjatü namüin na waneinnua tü aainjünakat nümüin.

  • Niimainjatü tü mojukat putuma jee püküjainjatü nümüin piain kasirüin tü kasa alatakat.

  • Niyaawatajatü aaʼu nnojoluin yaletüin paaʼin jee yalayalain pia sükajee pürütkaain nünainmüin otta motuinjatü naaʼin tü paainjakat nümüin.

Mayaapejeʼe nnojoluin waʼwaajüin Jeʼwaa maaʼulu sükajee wasülajüin mürüt nümüin, ¿shiache nikirajeeka anain Jesuu anashiijeerüin nümüin Jeʼwaa waʼwaajüin nia müleka anajiraale waya nümaa wanee wawala?