11:28-30, TNM

«Süka anamiain maʼin taya»

Aʼyataapuʼushi Jesuu sünain akumajaa kasa süka taapüla, atüjashi nia aainjaa tü wunuʼu alüʼüjiakat wanee kasa. Eesüjaʼa niʼitaale paaʼata sünain süpüla anain alüʼüjaa kasa süka. Wanaa sümaa woutiisain waya, naʼakainnapa waya na nikirajüinkana Jesuu otta anashiisü wamüin waaʼinrüin tü nuluwataakalü anain. Niʼitaain wapüleerua tü waʼyataainjatkalü anain, eesü eekai kapüleein, anapejeʼe waaʼin sutuma otta wainma kasa anasü weʼraka sünainjee.

Püküja süchiki tü kasa anasü piʼrakat sutuma piʼyataain nümüin Jesuu.