Naashin Jesuu, shia palajanainjatka watuma tü kasa sünainpünaakat Nuluwataaya Maleiwa sümaa tü kasa nuluwataakalü anain.

6:9-13

 • Nünülia Maleiwa

  Nuluwataaya Maleiwa

  Tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa

 • Tü weküinjatkat weinshi

  Motusü naaʼin waainjala

  Nnojoishii niyüülajüin waya süpüla ooʼulakünaa aaʼin

Anuu süpüshi tü kasa sünainpünaakat Nuluwataaya Maleiwa anaka süpüla toʼuraajüin apüleerua:

 • Süpüla süküjünüin maʼin pütchi sainküin mma

 • Süpüla naapüin Jeʼwaa chi naaʼinkai namüin na ooʼulakünakana anoula

 • Süpüla anain sukuwaʼipa wanee piichi aʼwaajülee otta aküjaa pütchi wattapünaa

 • Süpüla naapüin Jeʼwaa nütchin otta kekiiwaa namüin na laülaashiikana

 • Waneirua kasa