●○○ SOʼU PALAJATKA PUKUA

Püsakira: ¿Eesüche süpüla sükaaliinjain waya tü Wiwüliakat jaʼitasü kakaliairüin shia?

Wetsiikulo: 2Ti 3:16, TNM

Pikirajüinjateetka anain: ¿Kasa saashajaakalü achiki tü Wiwüliakat?

○●○ PUUYANTAPA PÜCHIKUAʼA

Püsakira: ¿Kasa saashajaakalü achiki tü Wiwüliakat?

Wetsiikulo: Mt 6:10, TNM

Pikirajüinjateetka anain: ¿Kaseerü saaʼinrajatka tü nuluwataayakat Maleiwa?

○○● PIANTUAPA PUUYANTÜIN

Püsakira: ¿Kaseerü saaʼinrajatka tü Nuluwataayakat Maleiwa?

Wetsiikulo: Da 2:44

Pikirajüinjateetka anain: ¿Jamüinjatü tü mmakat sutuma Nuluwataayakat Maleiwa?