Suluʼu Proverbios kapiitulo 31 ashajünüsü wanee pütchi nümüinjatü chi aluwataashikai Lemuel. Süküjala tü niikat nümüin. Yala ashajünüsü tü akuwaʼipaa niʼrüinjatkat sünain wanee jierü süpüla nuʼwayuuseinjatüin shia.

Niʼitaain naaʼin chi suʼwayuusekai sünain

31:10-12

  • Wanaa sümaa nüneeküinjatüin chi suʼwayuusekai wanee kasa, süküjüin nümüin tü jülüjakat saaʼin sümaa kojutüin chi suʼwayuusekai sümüin otta nnojotsü macheʼein shia süchiirua sünüiki.

  • Nütüjaa aaʼu chi suʼwayuusekai sünain aneerüin süneekia wanee kasa sutuma jee nnojotsü nuchuntüin sümüin süsakirüinjachin nia sünain süpüshuaʼa tü saaʼinrajatkat.

Aʼyataalü maʼin shia

31:13-27

  • Shiisattüin tü nneetkat, jülüjashi saaʼin chi suʼwayuusekai otta na süchonniikana süpüla neküinjanain, wuleinjatüin nasheʼin otta anainjatüin nayolojo.

  • Aʼyataalü maʼin shia otta jülüjashi saaʼin waneepia chi suʼwayuusekai otta na süchonniikana.

Kojutüshi Maleiwa sümüin

31:30

  • Aʼyataasü nümüin Maleiwa otta arütkaasü shia nünainmüin süpüla aleewain maʼin shia nümaa.