Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Drama suluʼujeejatka tü Wiwüliakat

Püdescargaaja drama suluʼujeejatka tü Wiwüliakat. Pikirajaa süchiki nakuwaʼipa na wayuu aashajaanakana achiki suluʼu otta süchiki tü kasa alatakat saashin tü Wiwüliakat.

 

Nnojotsü wayuunaikiruʼu tü püchajaakat

Anuu tü eekat wayuunaikiruʼu: