Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Wanee aküjalaa sümaiwajatü kaʼatapalaka atuma waya (Rut 1:1–4:22)

SÜPÜLA PÜDESCARGAAJÜIN