Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Waapaja otta waainja tü sümakat Nünüki Maleiwa (Lucas 4:1-30; 1 Reyes 17:8-24)

SÜPÜLA PÜDESCARGAAJÜIN