Skip to content

Skip to secondary menu

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

Jeketka e’itaanüin sulu’u jw.org

 

2017-10-17

VIDEO SÜCHIKIMAAJATKA TÜ KARALOUKTA SULUʼUKAT TÜ WIWÜLIAKAT

Süchikimaajatü tü karaloʼutakat Joel

Nüküjain Joel sülüʼülaain maʼin tü nükaliakat Jeʼwaa otta nüküjain tü waaʼinrajatkat süpüla katüin woʼu. Wayaawata aaʼu sülüʼülüin maʼin tü nükaliakat Jeʼwaa sutuma tü aküjünakat suluʼu karaloʼutakat Joel.

2017-10-12

VIDEO SÜCHIKIMAAJATKA TÜ KARALOUKTA SULUʼUKAT TÜ WIWÜLIAKAT

Süchikimaajatü tü karaloʼutakat Oseas

Suluʼu tü karaloʼutakat Oseas eeʼiyatünüsü wamüin nümüliajeein Jeʼwaa na wayuu ayaawajaakana suulia naainjala otta nuchuntuin Jeʼwaa niainjachin neʼe waʼwaajüin.

2017-10-09

WEKIRAJAAYAINJATÜ SÜNAIN TÜ OUTKAJAWAAKAT WAKUWAʼIPA OTTA WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA

Eneeroʼu 2018

2017-10-09

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

Eneeroʼu 2018

2017-09-27

SUʼTTIAINJATKA WANÜIKI SÜNAIN AKÜJAA PÜTCHI

¿Asoʼiraweetche naaʼin na outushiikana?

Süküjain tü Wiwüliakat eein süpüla piʼrüin nachikuaʼa yaa mmapaʼa na püpüshi anaajaakana.