Skip to content

Skip to secondary menu

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

AYATAʼAYA PÜCHECHERÜIN PAAʼIN

AYATAʼAYA PÜCHECHERÜIN PAAʼIN

Outkajawaa miyoʼu natuma na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa 2017

Pürütkaa sünain tü outkajawaakat miyoʼu apünüinka kaʼi natuma na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.

ANUU SÜPÜSHI TÜ EKIRAJAANAJATKALÜ ANAIN

Pütchi otta asakiraa. Pütüjaajeerü aaʼu tü naaʼinrakat Maleiwa süpüla nüchecherüin saaʼin wayuu sümaiwa jee maaʼulu (Roma 15:5).

Multimedia. Süchechereerü paaʼin tü aküjüneetkat suluʼujee tü Wiwüliakat jee süchiki tü kasa nukumajakat Maleiwa.

Peliikula. Soʼutpünaa tü apünüinsükat kaʼi aliikawai, eeʼiyatüneerü nachiki waneinnua wayuu atüjaakana saaʼu jamaluʼuluin nünüiki Jesuu soʼu nümüin: «Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot» (Lucas 17: 32).

Tü pütchi süpülajatkat wayuu süpüshuaʼa. Soʼu tü chiiruaajatkat kaʼi wattaʼa maalü aküjüneerü wane pütchi atütüleʼerüinjatka maʼin waaʼin, anuu sünülia tü pütchikat: «Ayataʼaya pia sünain aʼatapajaa».

¿JARALII NA CHAINJANAKA SÜNAIN?

Süpülajatü wayuu süpüshuaʼa, nnojotsü achuntünüin nneerü sünain.

Pünaʼlaa sümüin tü karaloʼuta kaluʼukat tü ekirajaanajatkalü anain otta jalapüshinjatüin shia jee pünaja wanee video süchikimaajatü tü outkajawaakat.

Püchajaa eeinjachire puutkajaain