Wounejaain pia sünain wanee outkajawaa aainjünajatka soʼu apünüin kaʼi natuma na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.

ANUU SÜPÜSHI TÜ EKIRAJAANAJATKALÜ ANAIN

  • Pütchi otta asakiraa: Aküjüneerü wamüin tü waaʼinrajatkat süpüla eejiraain waya sümaa tü alatakat wamüin maaʼulu otta mapeena.

  • Multimedia: Meimmoluinjeena waya wanajapa süchiki nakuwaʼipa waneinnua wayuu otta süchiki sukuwaʼipa waneirua mürüt.

  • Wanee pütchi atütüleʼetka waaʼin: ¿Jamüshi «nnojo piyoʼujaain aaʼin» nümaka Jesuu nümüin wanee wayuu outaka achon? (Marcos 5:36). Aküjüneerü tia pütchikat soʼu tü apünüinkat kaʼi sünain wanee pütchi suluʼujeejatkat tü Wiwüliakat, makat anülia «Nnojo mmoluin waya, asoʼiraajeerü waaʼin outule waya».

  • Wanee peliikula. ¿Jamüshi mmotka Jonás? ¿Jamüshi nuʼluwataaka suulia tü aʼyatawaa aapünakat nümüin? Pütüjaajeerü aaʼu tia piʼrajapa tü peliikula alatinnajatkat soʼu tü apünüinkat kaʼi.

¿JARALII NA ANAKANA SÜPÜLA OʼUNAA?

Süpülajatü wayuu süpüshuaʼa. Nnojotsü achuntunuin nneerü sünain.

Anuu tü ekirajaanajatkalü anain. Jee müsia wanee video süchikimaajatü tü outkajawaakat.