Skip to content

Skip to secondary menu

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

¿Kasa sünainpünaaka ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat?

¿Kasa sünainpünaaka ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat?

Pünaja jamüin sukuwaʼipa wekirajia wayuu masaloui.