Skip to content

Skip to secondary menu

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

Püchunta ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat masaloui

¿Pütüjeein sooʼomüin süchiki tü sümakat tü Wiwüliakat? Wekirajüin na wayuukana nepialuʼu. Pikirajaweere, pipiraja karalouktakat tüü.