Hem soddun content-ant vochat

Devachem Raj Mhunnttlear Kitem?

Devachem Raj Mhunnttlear Kitem?

Tuka kitem dista . . .

 • sorg?

 • hoch sonvsar?

 • ek sorgincho sorkar?

 BIBLE HACHE VIXIM KITEM SANGTA

“Sorgincho Dev kednanch bhosm zaun vechem na toslem ek raj sthaptolo.”—Daniel 2:44, 45, Povitr Pustok.

“To vhodd zatolo ani Bhov Vorto Dev Taka Aplo Put mhonnttolo . . . ani Tachem raj kednanch sompchem na.”—Lukas 1:32, 33.

HEM ZANNAM ZAL’LEAN TUKA KITEM MELLTTOLEM

 • Hea promannikponnachea sorkara thaun, atam tuka besanvam.—Izaias 48:17, 18.

 • Ani fuddarak, ieunchea asa tea novea sonvsarant, bori bholaiki ani khuxalkai.—Prokasovnni 21:3, 4.

 BIBLE KITEM SANGTA TEM AMI KHOREANINCH PATIEUNK ZATA?

Hoi, don karonnak lagon:

 • Devachem Raj koslim besanvam haddtolem tem Jezun dakhoilem. ­Devachem Raj ieum ani tachi khuxi sonvsarant zaum, oxem magnnem korunk, Jezun aplea xisank xikoilem. (Matev 6:9, 10) Him utram koxim khorim zatolim, tem Jezun dakhoun dilem.

  Hea sonvsaracher astana, Jezun bhukel’leank jevonn dilem, piddestank borim kelim ani mel’leank jivont kelim! (Matev 15:29-38; Juanv 11:38-44) Oxem korun, fuddarak Devachem Raj munxakulla khatir koslim besanvam haddtolem tem, hea Razvottkechea Raza, Jezun dakhoun dilem.—Prokasovnni 11:15.

 • Devachem Raj veginnuch ietolem mhunn hea sonvsarachi poristhiti dakhoita. Devachem Raj xanti haddche poilim, sonvsarant chodd promannan bhuk poddtoli, toxench zhuzam ani bhuimkamp zatolem mhunn adinch Jezun sanglolem.—Matev 24:3, 7.

  Hem sogllem sonvsaracher ghoddta tem aiz amkam dison ieta. Dekhun amkam khatri zata ki veginuch Devachem Raj oslea sogllea ghoddneancho xevott haddtolem.

 HACHE VIXIM CHINTAT

Devache Razvottkent jivit koxem astolem?

Hea prosnnacho zobab Bible-ant STOTR 37:29 ani IZAIAS 65:21-23 hantunt melltta.