Hem soddun content-ant vochat

Hem soddun table of contents-ant vochat

 Bhag 4

They Listened to Satan​—With What Results?

They Listened to Satan​—With What Results?

Adanv ani Even Devachi adnia modli dekhun tim melim. Utpoti 3:6, 23

Sorpachem aikun Even foll khalem ani magir, tinnem tem foll Adanvakui dilem, ani tannem tem khalem.

Tannim jem kelem tem chukichem aslem. Tem ek patok aslem. Devan tankam tanchea ghorantlim mhonnge Eden bhagentlim bhair ghatlim.

Tankam ani tanchea bhurgeank jivit kottin zalem. Tim zanttim zalim ani melim. Melea uprant tim sorgar vochunk nant kiteak tanchem ostitvuch kabar zalem.

 Mel’lim, dhul’le sarkim prann naslelim zaun asat. Utpoti 3:19

Ami sogllim Adanv ani Eve thaun aileanv dekhun ami mortat. Mel’leank kainch disona, kainch aikonk iena, vo tim kitench korunk xekona.—Upodexok 9:5, 10.

Munis mel’lo Jehovahk naka aslo. Veginnuch To mornnache nident asa tankam, jivim kortolo. Tannim Tachem aikolem zalear, tim sasnnak jietolim.