Hem soddun content-ant vochat

Hem soddun table of contents-ant vochat

 AMCHEM KRISTI JIVIT

Jehovak Vakhannunk Jie!

Jehovak Vakhannunk Jie!

Jivit ek moladik dennem. Dor ek dis ami koso vapurtat tachea voilean hem dennem kitlem moladik tem ami dakhoitat. Jehovachim Sakxim zal’lean ami amche gunn ani kola amchea Rochnnar, Jehovak man ani mhoima diunk vapurtat. (St. 36:9; Prok. 4:11) Tori astana hea vaitt sonvsarant jietana dispottea jivitachea askea-uskeank lagon odheatmik vatte thaun ami koddsoronk xoktat. (Mk. 4:18, 19) Zonn eklean apleakuch vicharunk zai: ‘Hanv Jehovak mhojem boreantlem borem ditam kai? (Hos. 14:3) Mhojem kam ani jivitachi vatt mhaka khoim pavoita? Mhoje odheatmik dhei kitem? Hanvem mhoji seva koxi vaddounk zata?’ Goroz thoim sudharnni korunk zata oxem tuka dista zalear Jehova lagim magnnem kor ani toxem korunk adar mag. Jehovak dor disa tunvem vakhannlo zalear tujem jivit dhadoxi ani khuxal zatolem!—St. 61:8.

Tum tuje gunn vo kola konnank bhettoita?

TUJE GUNN ANI KOLA JEHOVA PASOT UZAR KOR, HO VIDDEO POLLOI ANI TEA UPRANT FUDDLEA PROSNANCHE ZOBAB BOROI:

  • Tuje gunn vo kola Soitanachea sonvsarak bhettovop xanneponn kiteak nhoi? (1Ju. 2:17)

  • Jehovak boreantlem borem ditat tankam koslim besanvam mellttat?

  • Khoinchea ritimnim tunvem tuje gunn vo kola Devachea sevent uzar korunk zata?