Hem soddun content-ant vochat

Hem soddun table of contents-ant vochat

 DEVACHE UTRANTLE THEVE | MARKU 3-4

Sonvarachea Disa Lokank Bore Korop

Sonvarachea Disa Lokank Bore Korop

3:1-5

Judevanchea dhormik fuddareancho sobhav polloun Jezu khontibhorit kiteak zalo? Karonn te Sonvara disa vixim, hispa bhair anik lhan-lhan kaide korun lokancher bhar ghaltale. Udharonnak, ek musak marop chukichem aslem. Jiv dokheant aslo zalearuch eka munxak boro korunk zatalo. Hacho orth, eka munxachem hadd moddlam vo tachea haddak dukh zalea, zalear Sonvara disa tem borem korunk zainaslolem. Hakach lagon, hatak ar zalolea munxachi, dhormik fuddareank kainch porva nasli.