Hem soddun content-ant vochat

Amkam Sompork Korat

Amchea ofisacho pot’tho ani fon nombor sodat.

Nepal

Jehovah’s Witnesses Society

PO Box 24438, GPO

KATHMANDU

NEPAL

+977 1-523-7148

+977 1-523-7149

Kamacho Vell

Aitar tem Brestar

Sokallchem 8 tem Sanjechem 5