Hem soddun content-ant vochat

Amkam Sompork Korat

Amchea ofisacho pot’tho ani fon nombor sodat.

Malawi

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 30749

LILONGWE 3

MALAWI

+265 1-762-111

Kamacho Vell

Somar tem Sukrar

Sokallchem 8 tem Sanjechem 5