Li ə́ ɉu kaa

Mɛniɠaai di maa ho nɛɛ li di ho kulɔ ponoŋa

Mɛniɠaai di maa ho nɛɛ li di ho kulɔ ponoŋa

Nu kpɔɔ mɛniɠaa

Nuta a gbɔɔ mɛniɠaa pɛɛn gwɛli yɛlii ŋɛi ɓa, “ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc ”. da ɲeepɔ kpɔnŋaa di hwa di ɲɛi pili ɉɛɓɛɠaa tii pɛɛn mɛni hu. “ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc ”. hwa nuta ŋɔ hɛɓɛɠaa kulɔ ponoŋa, ho kɛ li lɔ maa nui tii a hwaa maa, awala kɛtii maa nui tii kaa bɔ ə́ gbɔɔ mɛni ta ɲɛi kulɔ ə lɛɛ maakpaan aa hee ɉɛɓɛi tii ɓa. Yili ə ma kɛtii, da gbea gili pu ɉu. Gbəli a kɛ nwɔnɔ diɛ gilaa pono tɔn nwoo ta maa mɛni ɓa, diɛ maakpɛ mɛni ɲɔn gɛ nua yəi. Nuta a gbɔɔ mɛniɠaa pɛɛn, ku hwa nɔwɔ tɔɔ, ku hwa bənə gee pulu, ku hwa dɛɛ nu takpɛli pɔ ə gɛ yili yɛ zala kuɔ.

Ə́ wɔ adɛlɛsə iimɛɛli

Ə́ wɔ adɛlɛsə iimɛɛli ŋɛi ə́ kaa pai bɛɛn gwɛli yɛli hɔlɔɓo mɛni ɓa, ya ɓə ku kaa pai kɛi kilaa pono wɛlɛɛɠaa pɛɛn ma kuɔ dɛɛ yɛ́. Gɔɔmaa ka : ya lea ə́ wɔ kpon-gwɛlii ɓa, awala kɛtii ə́ laa yii ya lɔ la, naalowai, hɛɓɛ ta a kulɔ yɛ hwilɛn na kpɔnmaa tɛɛ mɛni ɓa ə́ pɔ, ə́ wɔ adɛlɛsə ɓə di kaa pai kilaapono wɛlɛɛɠaa pɛɛn ma di dɛɛ yɛ́.

“ Cookies ”

Mɛniɠaa kpɔ ə́ kaa pai kɛi di pɛɛn, gəlee kaa pai kɛi lii “ cookies ” hu. Gɔɔmaa ka : ɉíín woo yii gwɛli yɛli laa kaa pai kɛi ɓoi ɉu, naa kaa pai kɛi “ cookies ” hu. Ya pa gwɛli yɛli ɓa, naa a ɓo ɉíín woo tii hu kpɔlɔ ɲaaɓa. Ə́ kpɔɔ mɛniɠaa lɔpee ta hwa pɛli pɛɛin “ cookies ” hu.

“ Scripts ” da “ JavaScript ”

“ Scripts ” haalai ɓə di kaa pai kɛi tɛɛi la diɛ gwɛli yɛlii ŋɛi kɛ pələ pɛli ɉu. Ku maakpaan a hee yɛ́ yɛ hwilɛn na ə́ maa mɛniɠaa ɓo mɛni ɓa kuɔ, a kpɔnmaa tɛɛ ə́ pɔ ɉaɉa. “ Scripts ” hwa pɛli kpɔnmaa tɛɛi ə́ pɔ lozisiɛliɠaa lɔ mɛni ɓa ə́ wɔ ɔlidinatɛɛli hu. Ho kɛli ya yili hu hwɛli ma.

Ə gɛ gwɛli yɛli naa kəlee yɛ kóló kɛ a nɛlɛɛ, maanɛɛ “ scripts ” awala kɛtii “ JavaScript ” ŋɔ koodə diɛ ɓo navigatɛli hu. Navigatɛli Web mɔlɔɓəlaa da kpɔnmaa tɛɛ nu pɔ yɛ hwilɛn na “ scripts ” ɲaatɛ mɛni awala kɛtii “ scripts ” ɲaayɛɛ mɛni ɓa kwɛli yɛli taɠaa diɛ. Ə́ wɔ navigatɛli hu kaa, pələi ya pɛli “ Scripts ” lɔi la kwɛli yɛliɠaa diɛ, ə́ bələ kɔlɔn.

Dɔn nwooɠaa ŋɛi ta maa a hwalən, kwa ə́ kili pu ɉu baazə ŋɛi ɓa, ə gɛ pələi kwaa mɛni ninɛɠaa ɲaakaa la, ə́ yili kpaɠala kɔlɔn.