Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

“Tú Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe Ọlmá Sọ́l” Nè Jìhóvà

 SỌ́L 18

Zààva Ló Ẹẹ Ààa Á

Select an Audio Recording
Zààva Ló Ẹẹ Ààa Á
ÈB
Text
Image

(Lúùk 22:20)

 1. 1. O túù o Sã́áná nè,

  kọ á nè dùm beéle,

  È túù ẹ́ẹ́ nyíé domá ní

  ló ge õomá ni zaa.

  O vulè bọọí ló èlmà,

  kọ̀láá kà nu.

  È túù zààva kọọmá nè gbò

  nen kọ ò dúù lé.

  (GE KŨUNE MON ZÌGÀ)

  Míì o Sã́áná áálá beele.

  À úí boo kọ bé è dí pọ́ì.

  Néé oo-à aa,

  ló gè õ-ã́ ni zaa dọ̀ọ̀mà dè-dè.

 2. 2. Née beè di ló tọ́ọ̀ kà nu mm̀

  bàlà booí.

  O pọ̀b kà vulè tú dùm

  nyáámá ló ú nèi.

  Ò Sã́áná tú a gbõ̀òma dùm

  peé boo beéle.

  Vaá tú ẹ̀b dẽesĩ́ gè tõó dùm,

  òòmà má beéle.

  (GE KŨUNE MON ZÌGÀ)

  Míì o Sã́áná áálá beele.

  À úí boo kọ bé è dí pọ́ì.

  Néé oo-à aa,

  ló gè õ-ã́ ni zaa dọ̀ọ̀mà dè-dè.

(Ẹ̀b nàgé Híb. 9:​13, 14; 1 Pít. 1:​18, 19.)