Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: É kọọ̀ gbò nyómá tóm dì gé?

Dọ̀ Kpá Káí: Ps 103:20

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtowerí ló sọ́l boo gbò nú e Kpá Káí kọ́ ea kil ló gbò nyómá tóm nè tóm e bà gé sí nè beele kátogóí.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: É kọ ò bulà kọọ̀ nòòmà nù sã́ìns a bé uú boo Kpá Káí?

Dọ̀ Kpá Káí: Àìz. 40:22

Kà Kà Bel: Gbò nú e Kpá Káí kọ́ kilma ló sã́ìns dú kà kà.

KPÁ GÈ KOLMÁ NEN DOMÁ NÒNÙ (kk)

Bá gè nèèmà: Àé léémám gè kolí ni siimá kè ene kà lòbèl ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí e bè nóó kpẽ́ kpègè ló. Àé sẹẹ̀a mm̀ bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l ea dú kiẽ́e e ólò tõo nè fã̀ ea dì ní kuló. [Nèe kpá gè kolmá nen domá nònù, kọ́ tṍó nè kiẽ́e nònù kùbmà nvéè sè é sẹẹà, vaá ò kọ́ togó bel lòbèl kè sĩ́ gbò nen nèe.]

Bíb: É kọọ̀ à íé deé e olo beè íná Kíndòm Họ́ọ̀l? [Be à válí, zogèe vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Ólò Naaá Gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l Lẹ?]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.