Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Éé Ní Ea Náa Vaá Ò Nvèè Ka Ló Õ̀òa Fã̀e?

Éé Ní Ea Náa Vaá Ò Nvèè Ka Ló Õ̀òa Fã̀e?

Mòà nù dẽe e Èzíkiẹ̀l beè mòà ea kil ló tọọ̀ káíá beè siè kpóó ló pá Júù e ba beè di kèbá síí siiá boo béè kọọ̀ à né va ból dẽesĩ́ ge kọọ̀ Bàrì é oomà kẽè õ̀òa fã̀ nvee kẽ. Mm̀ gbò dee deè nvéè deeí, õ̀òa fã̀ a “tià mm̀ kà agẹbá e lèlà boo gùa,” vaá beele dṹùnà gbò e bà konà aa dénè dó àla kil boo gùa. (Àìz. 2:2) É kọọ̀ aa tṍó dọ tṍó ò ólò bugi gé togó boo o nèà deè ge nyimá ló Jìhóvà vaá ò sí tóm nèe?

GBO TÃ́ÁNÁ DEE BÁ E Õ̀ÒA FÃ̀A NI DÓMÁ:

  • Gã́bug kpá ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí ólò aalági gbò bíb ea di mm̀ dùm, gbò kpãa eé tõó boo ea é dọ bélè nèi, nè kà kà ból dẽesĩ́.​—Àìz. 48:​17, 18; 65:13; Róm̀ 15:4

  • Pá vígà e bà vulè ene beeá ló zivèkà bàlà booí.​—Ps 133:1; Jọ́ọ̀n 13:35

  • Nèà deè ge dú gbò e gé gbá zọ̀ Bàrì siá tóm mm̀ dĩ̀ìnè ló.​—Tóm 20:35; 1 Kọ́r. 3:9

  • “Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló ea aa bá Bàrì” ea agẹ́lẹ́i ló tṍó e di kèbá bíígá ló.​—Fíl. 4:​6, 7

  • Bùlà ea õoà.​—2 Tím. 1:3

  • “Kà lé gbaa ló e íè kilma ló Jìhóvà.”​—Ps 25:14

Mósĩ́ deè ní e nda é láá zogè kọọ̀ nda nveenèè ka ló õ̀òa fã̀e?