Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 42-45

Bàrì Oomà Kẽè Õ̀òa Fã̀ Nvee Kẽ!

Bàrì Oomà Kẽè Õ̀òa Fã̀ Nvee Kẽ!

Mòà nù dẽe e Èzíkiẹ̀l beè mòà ea kil ló tọọ̀ káíá beè naa kọọ̀ gbò e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo e bà dṹùnà pá Júù e bà di kèbá síí siiá á dẹlẹ nyíé boo kọọ̀ Bàrì é beè òòma kẽè kà kà fã̀ nvee kẽ. Tẽ̀ènè tṍóá, à kẽeé vá nyíe bé e nòòkúù Jìhóvà ea kil ló õ̀òa fã̀ bọọ naa.

Gbò vààla gyọ́ọá é tú gbò nòòkúù Jìhóvà noòmà va

44:23

Kọ́ sìgà gbò nu dòòmà bá ea kil ló sĩ́deè bé e ẹẹ gyóòlo ea nyímá nu vaá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booá ni nóòmài kele ea di zẹ̀ẹ̀ nú ea õoà nè nú e bè náa õoà naa. (kr 110-117)

Gbò nená é nveè sãa kúm gbò e bà gè túlè

45:16

Mókà sìgà gbò sĩ́deè ní e beele é láá zogè kọọ̀ è nveenèè sãa kúm gbò kànen e bà di mm̀ bõ̀ònatõ̀òe?