Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | DÁNYẸ̀L 4-6

É Kọọ̀ Ò Gé Fã Gé Jìhóvà Lee-lee?

É Kọọ̀ Ò Gé Fã Gé Jìhóvà Lee-lee?

Dányẹ̀l beè tú tã̀àgã ló Bàrì nvee mm̀ a nòònù ge fã̀ Bàrì. Náa beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ ene kà nu, bã̀àna log ea aa bá méné á gbanàè deè a nòònù

6:10

Éé ní e kà lé nòònù ge fã̀ Bàrì bãàa m-mé?