Dányẹ̀l beè tú tã̀àgã ló Bàrì nvee mm̀ a nòònù ge fã̀ Bàrì. Náa beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ ene kà nu, bã̀àna log ea aa bá méné á gbanàè deè a nòònù

6:10

Éé ní e kà lé nòònù ge fã̀ Bàrì bãàa m-mé?