Nòòtẽ́ ea kil ló taà kà pá nvín Híbrùa é láá agẹlẹ ló bẹẹ béèlafùl ge bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà.

3:16-20, 26-29

Nyòòmà nagbò ketõ̀ò Kpá Káí e bà émí kè kẽí, éé ní e gè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà bãàa m-mé?

  • Máát 24:14

  • Jọ́ọ̀n 17:16

  • 1 Kọ́r 6:9, 10