Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | DÁNYẸ̀L 1-3

Ge Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Nè Jìhóvà Ólò Màn Lé Kpẽ́

Ge Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Nè Jìhóvà Ólò Màn Lé Kpẽ́

Nòòtẽ́ ea kil ló taà kà pá nvín Híbrùa é láá agẹlẹ ló bẹẹ béèlafùl ge bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà.

3:16-20, 26-29

Nyòòmà nagbò ketõ̀ò Kpá Káí e bà émí kè kẽí, éé ní e gè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà bãàa m-mé?

  • Máát 24:14

  • Jọ́ọ̀n 17:16

  • 1 Kọ́r 6:9, 10