Ẹ̀b vídiò ea kọlà: Nvèè Sãá Kúm Bèèla Bel E Jìhóvà Ne Mm̀ Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo​—Kpòòlà Lóó Lọl Ló Gbò E Bà Sí Pọ́lọ́ Vá Bà Náa Ọ́gá, vá ò áálá na gbò bíbví:

  • Mókà dìtõ̀ò ní ea beè dòà bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boò tẹ̀ nè kà Sonja ẹ?

  • Éé ní ea beè nvèè bá nè va kọ bàá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booé?

  • Mósĩ́ deè ní e ba bọ́ọ̀lò dẹ̀lẹ̀ nyíé boo beè dọ̀ bélè nè Sonja ẹ?