Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Tṍó E Bà Ẹbmài

Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Tṍó E Bà Ẹbmài

Ẹ̀b vídiò ea kọlà: Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo belí bé e Jíízọ̀s Beè Naaá​—Tṍó E Bà Ẹbmài, vá ò áálá na gbò bíbví:

  • Mósĩ́ deè ní e ba beè tãgĩ bá Sergei kọ á gá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Bàrì e?

  • Éé ní ea beè nvèè bá nè Sergei kọ á kilsĩ́ gè olòó bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booé?

  • Mósĩ́ deè ní ea bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo beè tú lèèlà má Jìhóvà ẹ?