Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé kólí nen siimá nònù gbẹá Cook Island

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A September 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló Kpá Káí nè sã́ìns. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Bàrì Oomà Kẽè Õ̀òa Fã̀ Nvee Kẽ!

Mòà nu dẽè Èzíkiẹ̀la beè kẽeé nyíè pá Júù e baẹ̀ bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo kèbá síí sii mm̀ boǹ Bábilọ̀na kọọ̀ Bàrì é beè òòmà kẽè õòa fã̀ nvee kẽ.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Éé Ní Ea Náa Vaá Ò Nvèè Ka Ló Õ̀òa Fã̀e?

Õ̀òa fã̀ a bã kẽ lọ̀l. É kọọ̀ ò ólò tu gé tṍó bùgmà togó boo o nèà deè ge nyimá ló Jìhóvà Bàrì nè ge fã̀e?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ge Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Nè Jìhóvà Ólò Màn Lé Kpẽ́

Nòòtẽ́ ea kil ló taà kà pá Híbrùa é láá agẹlẹ ló bẹẹ béèlafùl ge bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà Bàrì.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Tṍó E Bà Ẹbmài

Jíízọ̀s beè kilsĩ́ gè olòó bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè tṍó e bà ẹbmà. É kọọ̀ gbò nen e bà náa gbõoma é láá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Bàrì tṍó e bà di kèbá tã́gĩ̀ bá?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Tṍó E Bà Kpó Nen Ea Dṹùnà Ni Lọl Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò

Bẹẹ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo e íè kilma ló Jìhóvà é láá dọ kèbá ẹ̀bmà, tṍó e bà kpó nen ea dṹùnà ni lọl mm̀ bõ̀ònatõ̀ò. Éé ní ea é láá nvèè bá nèi kọ é kilsĩ́ gè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ myíé booé?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Ò Gé Fã Gé Jìhóvà Lee-lee?

Dányẹ̀l beè fã̀ Jìhóvà lee-lee. Náa beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ ene kà nu á gbana deè a nòònù ge fã̀ bàrì.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Noòmà Va Kọ Bàá Olòó Sí Tóm Nè Jìhóvà

Bumá ãa neǹ kọ̀ kpẹ̀a lọl kẽ kọ á olòó ié bẹ̀à sã́ bùlà nyòòmà sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí. Nvèè bá nè nen eo ólò noomà nu kọ á kilsĩ́ mm̀ a sìtóm kọ̀ kpẹ̀a leevè.