Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 119

“Tõó boo Log Jìhóvà”

“Tõó boo Log Jìhóvà”

Ge tõó boo log Jìhóvà tõó dọ̀ ge tú o lóó nvee kè kẽè tùle ea aa bá Bàrì. È íè gã́buùg nu dòòmà bá ea di mm̀ Kpá Káí ea kuu gbò e bà beè gbàn tṍ ló log Jìhóvà vaá dẹ̀ẹ̀à ẹ́ boo, dì belí neǹ ọ́lì sọ́l.

Kàà ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe dẹẹ̀a boo gè tõó boo log Bàrì

119:1-8

Jóshùà beè palàge dẹlẹ nyíé boo tùle ea aa bá Jìhóvà. A beè nyimá kọọ̀ à bọ́ló kọ á dẹlẹ̀ẹ̀ nyíé boo Jìhóvà lọàẹ mm̀ dénè a nyíe, kọbé à láá ièè ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe vaá simèè kilèe sĩ́

Moǹ Bel Bàrì néi sìà kpóó ló ea dì bíi kọbé è láá ĩ̀ìmà gbò tã̀àgã̀ ea di mm̀ dùm

119:33-40

Jèrèmáíà beè siá kpóó ló vaá dẹ̀ẹ̀a boo Jìhóvà tṍó ea beè di kèbá tàvàlà dìtõ̀ò. A beè tõó dùm ea válí bá vaá peelá gbẹá ló a tóm

Ge palàge dã́tẽ́ ló Moǹ Bel Bàrì náa kọọ̀ é ié agẹló ge kọọmá kpẹ̀a

119:41-48

Pọ́ọ̀l náa beè siiá pọ̀ ge kọ́ kpẹ̀a nè tọ́ọ̀ nen. A beè palàge dẹlẹ nyíé boo nvèè bá ea aa bá Jìhóvà tṍó ea beè kọ́ kpẹ̀a nè Méné Felix mm̀ agẹló

Gbò ãàẽ ní e nda é láá palàge ié agẹló gbẹá, tṍó em gé kọ́ kpẹ̀a nè dõona gbò e?

  • Gbẹá Tọọ̀ kpá

  • Gbẹá Kè tóm

  • Gbẹá mm̀ bẹẹ Tọ

  • Gbẹá Dõona ketõ̀ò