Beè kon bá ló nù tọ váà pá nvín ní ea kuulàẹ, èé kọ́ nèe kọ è gbĩ́ì ge zọ̀ a tẹ̀ nè a kà loá bel. Níí zógè kọ è fãà dẽè gbò e bà dú togó ló tọá. (Pr 6:20) Be à gá náa nvíná à kọ é bã tọ, née gé zigà. Be a tẹ̀ nè a kà á gé tọ, èé oòa kẽ dú dõona tóm.

Beè nvíná a dõgẽ nyimá nu, beà sẹlẹ àé láá dú nvín òb gbáá, àé palàge bọ́ló gè bĩiná a tẹ̀ nè a kà. Be bàá gé tọ, èé láá bĩináe be a tẹ̀ nè a kà ólò sọ̀ẹ tọ́ deè kọ á bugi kọ̀láá kà kpá ea léémáe. Be bà ólò naa vó, èé láá nèe kpá àbèè è kọ́ á sí boo jw.org.

Tṍó e kpáà òòa kẽ sì gé kãa nvín ãa ea beè ié lèèmá mm̀ bẹẹ moǹ belá, èé gbĩ́ gè mòn a tẹ̀ nè a kà. Níí gé néi deè kọ é baatẽ́ bùlà ea di nvéè bẹẹ gè olòó dù nè ge zogèe gbò dùùlà bá deè tṍ ea di mm̀ Kpá Káí ea kuu pá tọ e bàé láá dẹlẹ nyíé boo (Ps 119:86, 138) Tṍó e fãà dẽe vaá bùlà nú ea kuu tẹ̀ nè kà ea íe tọá, àé dú kà lé neǹ ditõ̀ò vaá nèi dõona kà nèà deè kọ é láá zọ̀ zivèkà pá tọá loá sọ́l boo Kpá Káí.—1Pít 2:12.