Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

September 5-11

PSALM 119

September 5-11
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 48 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Tõó boo Log Jìhóvà”: (10 mínìt.)

  • Ps 119:1-8—Kàà ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe dẹẹ̀a boo gè tõó boo log Bàrì (w05 4/15 10 ¶3-4)

  • Ps 119:33-40—Moǹ Bel Bàrì néi sìà kpóó ló ea dì bíi kọbé è láá ĩ́ìmà gbò tã̀àgã̀ ea di mm̀ dùm (w05 4/15 12 ¶12)

  • Ps 119:41-48—Ge palàge dã́tẽ́ ló Moǹ Bel Bàrì náa kọọ̀ é ié agẹló ge kọọmá kpẹ̀a (w05 4/15 13 ¶13-14)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt.)

  • Ps 119:71—Éé ní ea dú lé ea di ló ge mòn tã̀àgã̀ kèbá bíígá lóé? (w06 9/1 14 ¶4)

  • Ps 119:96—Éé ní e tã́á bel ea kọ́ọ̀ “Nda a mon kùbmà kọ̀láá kà nú ea gbõoma” tõó dọ̀ẹ? (w06 9/1 14 ¶5)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 119:73-93

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 69

 • Be Ò Kon Bá Ló Nù Tọ Váà Pá Nvín Ní Ea Kuulàẹ”: (5 mínìt.) Lòbèl.

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (10 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e beè nó lọl mm̀ Yearbook. (yb16 59-62)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt.) ia 23 togó ¶15-29 nè togó bel ea dú gè tení boo nú ea di boo 204 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt.)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 13 nè Tã̀àgãló