Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 142-150

“Jìhóvà Bọọ vaá À Palàge Bọ́ló ge Lèèlàẹ”

“Jìhóvà Bọọ vaá À Palàge Bọ́ló ge Lèèlàẹ”

145:1-5

Ge mòn kọọ̀ bọ́ọ́-bọọ̀ Jìhóvà náa íe ke kùbmà, beè siè kpóó ló Déviìd kọ á lèèlà Bàrì dọ̀ dè-dè

145:10-12

Dì belí Déviìd, à ólò tàn gbò gyóòlo Jìhóvà e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo gè olòó ló sọ́l boo gbò A bá tóm ea bọọá

145:14

Déviìd beè palàge àgàla boo tàn nè kpóó e Jìhóvà íe ge ẹ̀b nú ea kil ló dénè Pá a gbò gyóòlo