Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Siè Kpóó Ló Gbò E Bà Íe Lèèma Kọ Bàá Dù Gé Sí Nònù

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Siè Kpóó Ló Gbò E Bà Íe Lèèma Kọ Bàá Dù Gé Sí Nònù

NÚ EA NÁA À DÚ BÍI: Gbẹá nònù, è ólò “ọlí sọ́l nè Jìhóvà” vaá “lèèlàẹ.” (Ps 149:1) Bà ólò noòmài nagé kọ é naa bùlà Bàrì gbẹá nònù. (Ps 143:10) Gbò e bà íe lèèma nè gbò e ólò noòmà Kpá Káí ólò palàge sìm kilsĩ́ tẽ̀ènè tṍó e bà daamà togó ge sí bẹẹ gbò nònù.

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Ógá pee tṍó ló ge kolíe domá nònù. Náa dú bíi kọ ó elá dọ̀ọ̀mà tṍó e nò Kpá Káí tọ é síi kúm kẽ.—Kùùà 22:17

  • Baatẽ́ nè nen ea íé lèèmaí nú eaé láá mòn nè nú e bàé ló sọ́l boo na deè nònùi e. Na gbò nuí é láá nvèè bá nèni: kpá gè kolmá nen domá nònù, vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Ólò Naaá Gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l Lẹ?, bií ló 57 kpò nu gè nò ea di mm̀ bróshọ̀ ea kọlà Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

  • Nvèè bá. É kọọ̀ nen ea íe lèèmaí íé bíi ló nu gè bã boo sí nònù sẹ̀ à íe bíi ló nen ea é dobá íb kọ̀là ló ea bọ́ló kọ á nvèà nèeé? Ĩìẽ tẽ́ kpàn gbẹá nònù, vá á zọ̀ni ẹ̀b dẽè o kpá. Dòe bá nè dõona gbò