Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

September 26–October 2

PSALMS 142-150

September 26–October 2
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 134 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Bọọ vaá À Palàge Bọ́ló ge Lèèlàẹ”: (10 mínìt.)

  • Ps 145:1-9—Bọ́ọ́-bọọ̀ Jìhóvà náa íe ke kùbmà (w04 1/15 10 ¶3-4; 11 ¶7-8; 14 ¶20-21; 15 ¶2)

  • Ps 145:10-13—Pá gbò níí Jìhóvà e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo ólò lèèlàẹ (w04 1/15 16 ¶3-6)

  • Ps 145:14-16—Jìhóvà ólò nvèè bá vaá kpènà pá a gbò e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo (w04 1/15 17-18 ¶10-14)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt.)

  • Ps 143:8—Mó sĩ́deè ní e nakà gã́belí nveè bá nèi kọ é láá tõó dùm buù dee mm̀ sĩ́deè ea é nveè ka ló Bàrì e? (w10 1/15 21 ¶1-2)

  • Ps 150:6—Éé ní e dee deè nvéè gã́bel ea di mm̀ kpá Psalm síèi kpóó ló kọ é naa ẽ́? (it-2 448)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 145:1-21

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) 1Pe 5:7—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 37:9-11—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 9 kpò nu ge nò ¶3—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 99

 • Ge Sìm Kil Sĩ́ mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Siè Kpóó Ló Gbò E Bà Íe Lèèma Kọ Bàá Dù Gé Sí Nònù”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Tú enè kà kpá gè kolmá nen domá nònù nè buù nen, vá ò tú pọ́ì ńkem̀ tṍó loomá bel boo a 2 náásĩ́. Bìlà vídiò ea zógè nu dòòmà bá enè kà vígà ea gé kolí nen e ẹlẹ ólò nè màgàzíìn siimá nònù. Nvèè kùbmà ló tení dú ló gè ló sọ́l boo ńkpó ea kọọ̀ “Kpá Gè Nè Mm̀ October: Kpá Gè Kolmá Nen Domá Nònù”.”

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt.) kr chap. 1 ¶11-20, tã́ànu ea di boo 1012 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt.)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 145 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èã boo: Kpá sọ́lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.