Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Òòà Aa Ló Na Gbò Nú Ea É Láá Sivè Není Tṍó Eo Gé Sẹlẹ Nò Kpá Káí Tọ

Òòà Aa Ló Na Gbò Nú Ea É Láá Sivè Není Tṍó Eo Gé Sẹlẹ Nò Kpá Káí Tọ
ÈB
Text
Image

Ge Ló Gbele Tõ̀ò Bel: Ógá ié bùlà kọọ̀ òó íè ge zẹ́ẹ́ baalẹ̀ẹ̀ tẽ́ dénè nu. Jíízọ̀s bèè tú bíb nvèèmà bá nè gbò nen kọ bàá bugi togó vaá nyimá ló nú ea lelà. (Máát 17:24-27) Bíb ólò naa kọọ̀ nònù á kpe ló nen vá à ólò nvèè bá nè ni kọ ó nyimá ló gbò nu e nen eo gé nóòmàe nu á dã́tẽ́ ló vaá ziga ló. (be 253 ¶3-4) Tṍó eo gé bĩ́íná bíb, ié ĩ̀ìmà vaá elá bànà ààla. Be à gá náa bé e nen eo gé nóòmàe nùí áálá bel naa náa lelà, tãavó eo kọ́ọ̀ kà lèlà ààla nèe, bĩináe dõona kà bíb ea é náa kọ á nyimá a lèlà ààla. (be 238 ¶1-2) Ógá ló bel gbalá kọbéè nen eo gé nóòmà nuí láá dã́tẽ́ ló gbò nú ea gáà beè nyima.be 230 ¶4.

Ge Naa Kọ Á Tàvàlà: Òòà aa ló ge kọ́ kọ̀láá kà nú eo nyímà ea kuu togó belá. (Jọ́ọ̀n 16:12) Bel eo é ló á palàge dẹ̀ẹ̀a boo kà ea di mm̀ kpòá. (be 226 ¶4-5) Ge bọgẹ̀ ló gbele tõ̀ò bel é láá gṍ kà ea di mm̀ é kpòí. (be 235 ¶3) Tṍó e nen eo ólò noòmàe Kpá Káí ni dã́tẽ́ ló kà ea di mm̀ na kpòí, òó láá gbóó nyoone ńdõona kpò.

Áá Gè Taẹ̀ Bẹẹ Kpò Nònù: Bẹẹ tóm̀ bùlà dú gè kọ á dã́tẽ́ ló, níì ge taẹ̀ bẹẹ kpò nònù nì. (Lú 24:32) Tú kpóó ea di mm̀ Moǹ Bel Bàrì siimá tóm tení dú ló gè palàge ló bel boo gbò dọ̀ Kpá Káí ea nveè sãá kúm nònùí. (2 Kọ́r 10:4; Híb 4:12; be 144 ¶1-3) Tú gbò nu dòòmà bá ea válí bá bààmà tẽ́ o bel (be 245 ¶2-4) Bugi togó boo gbò ànà-ànà e nen eo ólò noòmà nuí gé téní bá nè gbò nú e ẹlẹ ziga ló, naa ní eo é láá noòmàe mm̀ sĩ́deè eaé gbáá ló a dìtõ̀ò. Bĩináe sìgà gbò bíb ea dì naaí: “Gbò nú e gé nó kĩ́í tọ́a ní ló naa vàẹ?” “Éé ní e níí noòmài kilma ló Jìhóvà ẹ?” “Mókà bélè ní ea é láá sìlà aa mm̀ ge tú na gbò dọ̀ Kpá Káí í siimá tóm ẽ́?”be 238 ¶3-5; 259 ¶1.