Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 135-141

A Beè Dèmií Mm̀ Kà Dũ̀ùnè Sĩ́deèWEB:OnPageTitleSentenceCaseA beè dèmií mm̀ kà dũ̀ùnè sĩ́deè

A Beè Dèmií Mm̀ Kà Dũ̀ùnè Sĩ́deèWEB:OnPageTitleSentenceCaseA beè dèmií mm̀ kà dũ̀ùnè sĩ́deè

Déviìd beè bugi togó boo nú ea tẹ́lẹ bàlà kẽ gbò lé-lé kpãà Bàrì ea dọa bàlà kẽ mm̀ A dèm nù. A beè fã̀ Jìhóvà lọl mm̀ dénè a dùm.

Tṍó e Déviìd palàge bugi togó boo nú ea kil ló dèm nù, a beè naa kọ á lèèlà Jìhóvà:

139:14

  • “Nda leelà ni boo béè kọọ̀ mm̀ dũ̀ùnè bá ní eo beè dèmà nda ẹ́”

139:15

  • “Tṍó em beè di gbàà nà kà tọ́ọ̀ kà kpóó ea dì ḿ m náa beè gṹá ní ló, tṍó eo beè dèmim lọI gbàà sãa”

139:16

  • “O beè mònim lọ̀l gé tṍó em beè di mm̀ bẹ̀lẹ̀ nvín gbàà nà kà; dénè ketõ̀ò ea dìḿ ló beè ẽá mm̀ o kpá”