Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 120-134

“Ńdáà Nvèè Bá Aa Bá Jìhóvà”

“Ńdáà Nvèè Bá Aa Bá Jìhóvà”

È nyímà ló Psalm 120 tẹlẹ 134 kọ níà Sọ́l e ba beè ọlí Gbẹá Boo Kyẽè. Gbele tõ̀ò gbò ólò kọọ̀ níà sọ́l e pá nvín Ízràẹ̀l e bà géè nè fã̀ Bàrì beè ọlí mm̀ zààvà tṍó e bà géè àà kil Jèrúsalẹ̀m, ea beè di boo gù deè bálásĩ́ Júdà a, e tṍó e bà géè sí kè sẹ̀lẹ̀ nù e bà ólò sẹlẹ́ enè tóm mm̀ enè gbáá a.

À dú gè baatẽ́ bé e Jìhóvà ólò kpènà nen naa mm̀ nú eé láá mònmà dẽe dì belí . . .

121:3-8

  • neǹ kùdẽé ló naanà ból ea di zìle

  • ùúù ea aa ló té tṍó e gbei gé mo

  • neǹ bé ea bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo