Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: Sìgà tṍó, dénè bẹ̀ì ólò ié bíi ló nvèà nyíé gbàà. Sõò ãà ní eé láá ié nvèà nyíé gbàà lọ̀lẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: 2 Kọ́r 1:3, 4

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtower í ló bel boo bé e Bàrì ólò nvèèi nyíé gbàà naa.

THE WATCHTOWER (kpò nvée)

Bíb: Sìgà gbò bugi togó kọọ̀ Boǹ Méné Bàrì níà dì tõ̀ò ea di nyíè nen; dõona gbò à bugi togó kọọ̀ níà pììgà gbò nvín nen ge naa kọọ̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló á di bàlà booí. Ńlóò bùlà kọ́ vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: Dá 2:44

Bá gè nèèmà: Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, Boǹ Méné Bàrì níà kàà bẹbẹ̀l. Nakà togó belí kpáá ló sọ́l boo gbò nú e Kpá Káí kọ́ ea kil ló Boǹ Méné Bàrì.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Mósĩ́ deè ní eé láá nyimá beè Bàrì ẹb gé nú ea kilíí lóé?

Dọ̀ Kpá Káí: 1 Pít 5:7

Kà kà bel: Bàrì kólíi kọ é bã nèèe mm̀ tã̀àgã ló, boo béè kọọ̀ à ólò bùlà nú ea kilíí ló.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.