Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Nen ea gé kọ́ kpẹ̀a nè enekà ńnváá nè a nvín gbẹá West Bengal mm̀ India

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A September 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Lọ̀ọ̀gà bùlà ge nèèmà The Watchtower nè kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí ea zógè kọọ̀ Bàrì ólò ẹ̀b nú ea kilíí ló. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Tõó boo Log Jìhóvà”

Éé ní ea kọlà ge tõó boo log Jìhóvà ẹ? Nen ea beè emí Psalm 119 dú kà lé nu dòòmà bá nè beéle deè ní eí.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Be Ò Kon Bá Ló Nù Tọ Váà Pá Nvín Ní Ea Kuulàẹ

Sĩ́deè bé eé láá labví láb ea bọ́ló vaá zogè kọọ̀ è fãà dẽè tẹ̀ nè kà naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Ńdáà Nvèè Bá Aa Bá Jìhóvà”

Psalm 121 tú nú e nen é láá mònmà dẽe bààmà tẽ́ kpènà Jìhóvà.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

A Beè Dèmií Mm̀ Kà Dũ̀ùnè Sĩ́deèWEB:OnPageTitleSentenceCaseA beè dèmií mm̀ kà dũ̀ùnè sĩ́deè

Mm̀ Psalm 139, Déviìd leelà Jìhóvà boo béè bé ea dèmnù dú dũ̀ùnè naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Òòà Aa Ló Na Gbò Nú Ea É Láá Sivè Není Tṍó Eo Gé Sẹlẹ Nò Kpá Káí Tọ

Ge naa kọọ̀ nen e gé nóòmà nu á dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmàe, éé ní ea bọ́ló kọ é òòà aaló é?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Jìhóvà Bọọ vaá À Palàge Bọ́ló ge Lèèlàẹ”

Psalm 145 Kọ́ bé ea beè tọá ló Déviìd naa nyòòmà sĩ́deè bé e Jìhóvà ólò ẹ̀b nú ea kil ló pá A gbò gyóòlo e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Siè Kpóó Ló Gbò E Bà Íe Lèèma Kọ Bàá Dù Gé Sí Nònù

Gbò e bà íe lèèma nè gbò e ólò noòmà Kpá Káí ólò palàge sìm kilsĩ́ tẽ̀ènè tṍó e bà daamà togó gè sí bẹẹ gbò nònù.