Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Neǹ vígà ea gé trákt ea kọlà É Kọọ̀ Gbò E Baẹ Ù Gé Láá Gbáá Aa Deè Tõó Dùm Dõòna Tóm? mm̀ boǹ Tuvalu

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A October 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà Awake! nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló bé eé láá vùlè Bàrì naa. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Dányẹ̀l Beè Gbẹẹ́ Sĩ́ Kọ́ Tṍó E Mèzáíà É Dú

Kpá Dányẹ̀l 9 togó néi bààtẽ́ ea kuu tṍó e Mèzáíà é dú. Mókà dõona kà gbò nu ní e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí beè kọ àé nááá ẽ́?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Sĩ́deè Ge Duumá Kà Lé Nvín Nò Kpá Káí

Ge nó Kpá Káí leevè é nveè bá nè ni kọ ó láá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo kèbá ẹ̀bmà. Sõò ãàe ní eo é dààmà togó lọ̀lẹ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Ólò Gbẹẹ́ Sĩ́ Mòn Bé E Dì Deè Sĩ́ Gbò Méné É Meà Naa

Tení dú ló neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Dányẹ̀l, Jìhóvà beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ tṍó e gbò méné bàlà boo é bẹl nè tṍó e kpóó é aà vá bá.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Vulè Ea Kyãa Mm̀ Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Léémá Gé Olo Belí Jìhóvà?

Éé ní ea ólò naa kọọ̀ nen á ié vulè ea kyãa mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo é? Éé ní e beele é láá nó lọl ló nu ea beè lẹ̀ẹ̀a ló Hòsíà nè a vaà Gómà e bè náa beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booá ẹ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Tú Kà O Lé Nu Eo Íè Lọ̀l Vaá À Lee Nè Jìhóvà

Ge tú kà lé nu eo íè nè Jìhóvà ólò leemáe vaá àé dọ bélè nèà olo. Éé ní e Jìhóvà ẹb kọ à dú kà gbò lé vààla gyọ́ọ eo é láá nèe?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Tõó Dùm Ea É Nveè Ka Ló Jìhóvà!

Dùm dú dõ̀ò nù e ka di ló. Beéle gé piìgà ge tú bẹẹ tál nè gbò nu e ólò láá palàge naa nvèèmà ka ló Jìhóvà, ea dú Nen Ea Beè Nèi Dùm.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Bọọ Gbò Nvín Págbálà Nè Bia É Kọ́ Bùlà Bàrì”

Mósĩ́ deè ní e beele é láá nvèè sãa kúm gbò e ba beè tṍ va nóo ból mm̀ ba tóm gè kọ́ bùlà Bàrìí é?