Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bíb: Sìgà gbò ólò ié bàà bàà bùlà é beà gá náa Jíízọ̀s beè zẹ́ẹ́ dì gé boo kunukẽ̀í, boo tṍó e sìgà gbò agàla boo kọọ̀ a beè dì. Sìgà gbò à kọọ̀ tọ́ọ̀ nú ea é náa vá è láá àgala boo á gé. Ńlóò bùlà kọ́ vàẹ?

Bá gè nèèmà: Nakà Awake! í ló bel boo kà kà bel ea kuu níí.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Éé náaí ló tṍó e úù e?

Dọ̀ Kpá Káí: Jọ́ọ̀n 11:11-14

Kà Kà Bel: Tṍó e nen ú, a didùm íná kùbmà. Vó à naa, náa bọ́ló kọọ̀ é siiá pọ̀ kọọ̀ à íe nú ea é náaí ló tṍó e úù. Jíízọ̀s beè tú ú doolé ló dáá. Dì belí bé ea beè naaá ló Lázarọ̀s naaá, Jíízọ̀s é “kẽee” gbò e beè vùlè e baè ù kọbéè bà láá kpáá dé kpéè ló dùm boo kunukẽ̀í dọ̀ọ̀mà dè-dè.—Jóòb 14:14.

KPÁ GÈ KOLMÁ NEN DOMÁ NÒNÙ (kk)

Bá gè nèèmà: Àé léémám ge kolí ni siimá kè kẽè enè kà lòbèl kè sĩ́ gbò nen e bè nóó kpẽ́ kpège ló. Àé sẹẹ̀a kọ̀láá kà Kíndòm Họ́ọ̀l ea dì ní ku ló, ea dú kiẽ́e e ólò tõo nè fã̀. [Nèe kpá gè kolmá nen domá nònù, kọ́ tṍó nè kiẽ́e nònù kùbmà nvéè sè é sẹẹà, vaá ò kọ́ togó bel lòbèl kè sĩ́ gbò nen nèe.]

Bíb: É kọọ̀ à íé deé e olo beè íná Kíndòm Họ́ọ̀l? [Beà válí, zogèe vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Ólò Naaá Gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l Lẹ?]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.