À bọ́ló kọ é palàge dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà. Nú ea bée tõó dọ̀ náa kọ é palàge àgala boo kpóó ea íe ge mm-mè kọ̀láá kà nú ea beè zìgà. Tã̀àgã ló Bàrì dú kà pọ̀b kà nú ea é láá naa kọ é dẹlẹ̀ẹ nyíé boo. Próvẹẹ̀b 3 togó náa kọ é àgala boo kọọ̀ Jìhóvà é ne kpẽ́ bẹẹ gè dẹlẹ̀ẹ nyíé boo tení domá ló ‘gè naa kọọ̀ nu á leeí ló.’

Nen ea nyimá nu kè sĩ́ áá ẹ̀ẹ̀ . . .

3:5-7

  • ólò nè béèlàfùl e bè náa gé zẹ́ẹ́ gbĩ́ tùle ea aa bá Jìhóvà

  • ólò dẹlẹ nyíé boo áá ńlẹ́ẹ̀ nyìmà nù àbèè níí pá bàlà boo

Nen ea dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà . . .

  • ólò toní kà lé gbaa ló kìlmàé ló tení domá ló gè olòó nó Kpá Káí, ge bugi togó boo, nè ge tã̀àgã ló Bàrì

  • ólò gbĩ́ a tùle tení domá ló ge pẹ̀tẽ́ gbò nòò kúu ea di mm̀ Kpá Káí tṍó ea gé negàgi béèlàfùl

MÓKÀ KPÒ EA DI GBÀÀ NÍ EA BAATẼ́ BÉ E NDA ÓLÒ NÈ BÉÈLÀFÙL NAA Ẽ́?

TÚÁ KÀ: M̀ ólò sà ge naa nú e nyíém kọ́ à palàge lèlà

TÚÁ KÀ: M̀ ólò bĩiná tùle lọl bá Jìhóvà mm̀ tã̀àgã ló nè ge nó nú boo nà lóó

NÍ EA ÉGÈ BÀÀ KÀ: M̀ ólò gbóó bàn Jìhóvà kọ á tãanè dee bá nà béèlàfùl

NÍ EA ÉGÈ BÀÀ KÀ: M̀ ólò gbóó tú láb tọ ea gbáá ló gbò nòòkúu ea di mm̀ Kpá Káí