Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

October 3-9

PRÓVẸẸ̀B 1-6

October 3-9
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 37 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Dẹlẹ Nyíé Boo Jìhóvà Lọl Mm̀ Dénè O Nyíe”: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea téní ló kpá próvẹẹ̀b tẹlẹ bàlà kẽ.]

  • Pró 3:1-4—Ié vulè ea kyãá mm̀ vulè sàn nè bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo (w00 1/15 23-24)

  • Pró 3:5-8—Toní gbõ̀òme dẹ̀lẹ̀ nyíé boo mm̀ Jìhóvà (w00 1/15 24)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Pró 1:7, kék.—Mósĩ́ deè níe gè siiá pọ̀ ló Jìhóvà dú “dàà togó nyìmà nù ẽ”? (w06 9/15 17 ¶1; it-2 180)

  • Pró 6:1-5—Mókà lé lábtọ ní ea bọ́ló kọ é tù beà gá náa bà kẹlẹ́i kọ é tú lóó nvee mm̀ pọ́lọ́ pííla ẹ́? (w00 9/15 25-26)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Pró 6:20-35

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá palàge siá kpóó ló gbaá dẽè pá vígà e bà di zivèkà bàlà booí mm̀ ge kolí gbò nen domá nònù ea ólò sẹ̀ẹ̀a dee deè nvéè sè.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 107

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (8 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e beè nó lọl mm̀ Yearbook. (yb16 25-27)

 • Labví Lé Láb Kilma Ló Gbò E Bà Sí Bẹẹ Gbò Nònù (Pró 3:27): (7 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Ólò Naaá Gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l Lẹ?. Tṍóá ò gbóó bĩiná bé e buu buù bẹ̀ì gé láá naa kọọ̀ vulè ea di zẹ̀ẹ̀ pá vígà gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l naa, níì áá mm̀ ẽ́ October nì sõò dénè tṍó.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 2 togó ¶1-12

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 143 nè Tã̀àgãló