Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PRÓVẸẸ̀B 17-21

Zọ̀ Dõona Gbò Naaá Fẹ́ẹ́-Fẹẹ̀ Ló

Zọ̀ Dõona Gbò Naaá Fẹ́ẹ́-Fẹẹ̀ Ló

Fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló ea di zẹ̀ẹ̀ gbò níí Jìhóvà níì nú ea dõgẽ búló bã kẽ nì. Tṍó e kàna bã́ kẽ, nyíè nen ólò palàge bììlà, sõò dùùlà bá deè tṍ ea aa mm̀ Moǹ Bel Bàrì é láá nvèè bá nè ni.

Tṍó e tàvàlà dìtõ̀ò élaí sĩ́, gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo ólò zọ̀ gbò nen naaá fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló tení dú ló gè . . .

19:11

  • Kilsĩ́ gè dú fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló

18:13, 17

  • Mòn kọ ò dã́àtẽ́ ló dénè nú ea bãàa m besĩ́ ò kálá labví láb

17:9

  • O vulè á naa kọ ó ia ló pọ́lọ́