Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PRÓVẸẸ̀B 12-16

Nyìmà Nù Léè Èl Nóò Kpé

Nyìmà Nù Léè Èl Nóò Kpé
ÈB
Text
Image

Éé ní ea náa váà nyìmà nù ea aa bá Bàrì à palàge dì bíi é? À ólò dùùlà a tẹ̀ íe lọl mm̀ pọ́lọ́ dùm vaá kùbmàe sẹlẹ́ dùm. À íe kà lé nú ea ólò naá ló ba bug, lòbèl, nè láb.

Nyìmà nù ólò naa kọọ̀ nen á gá ié dùm gááva

16:18, 19

  • Neǹ nyìmà nù ólò nyimá kọọ̀ Jìhóvà ní ea dú Kpò Kúm kọ̀láá kà nyìmà nù ẽ

  • Gbò e bà sim kilsĩ́ mm̀ dùm àbèè ge ié gi dọ̀ tóm íè ge palàge kùà dẽe ló ea kil ló dùm gááva nè dàlà kpáló boo

Nyìmà nù ólò naa kọọ̀ nen á ló bel ea bọ́ló

16:21-24

  • Neǹ nyìmà nù ólò tú bug tààmà lé ea di mm̀ dõona gbò váà ló lé bel kìlmà vá ló

  • Gbò moǹ bel e nyìmà nù di m ólò siè kpóó ló nen vaá kpè belí nóò záá zóó, náa ólò gbolá àbèè ge dú bel súng