Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bé Eo É Láá Nè Kà Gbò Lé Ààla Bel Gbẹá Nònù Naa

Bé Eo É Láá Nè Kà Gbò Lé Ààla Bel Gbẹá Nònù Naa

Lé ààla bel ólò agẹlẹ ló gbò ea di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò. (Róm̀ 14:19) À ólò dọ̀ nàgé bélè nè gbò e ba beè nè é ààlaá. (Pró 15:23, 28) Vó à naa, èé piìga boo gè aalá enè kà bíb gbẹá nònù kọ̀láá bé ea kil kẽ naa. À dú kà kà kọ níì dénè tṍó e dalà bá boo ní e bàé íi bá ló é nì. Vó à naa, à bọ́ló kọ é kpoogá dee ló gè aalá gã́bug bíb.

Lé ààla . . .

  • ólò valí, õ̀òa tẽ́, vaá dú ńkpulu. Gbele tõ̀ò tṍó, òó láá nè ààla mm̀ 30 sẹ́kòn àbèè à kil kẽ èl vó

  • ólò dú ní eo áàlà dì belí bé eo ólò ló bel naa

  • náa ólò dú ní eo oòa boo ààla e dõona neǹ beè nè

Be bà zẹ́ẹ́ íbá ló túá olo, . . .

  • nè kà lèlà ààlaà bíb ea di dẽè kpáá, vaá á dú ńkpulu

Be dõona nèn beè nè a lèlà ààla, òó láá . . .

  • kọ́ bé e ketõ̀ò Kpá Káí ea di dẽè kpáá gbáá ló nú e gé nóá naa

  • kọ́ bé e belí tọ́á ló bẹẹ dùm naa

  • baatẽ́ bé eé láá tú gbò nuí siimá tóm naa

  • nootẽ́ mm̀ pọ́ì ńkpulu bá nú ea beè naaá ea tọ́á ló gáí