Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

October 17-23

PRÓVẸẸ̀B 12-16

October 17-23
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 69 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Nyìmà Nù Léè Èl Nóò Kpé”: (10 mínìt)

  • Pró 16:16, 17—Neǹ nyìmà nù ólò nó Moǹ Bel Bàrì vaá tú siimá tóm (w07 7/15 8)

  • Pró 16:18, 19—Neǹ nyìmà nù ólò kìn dùm gááva nè dàlà kpáló boo (w07 7/15 8-9)

  • Pró 16:20-24—Neǹ nyìmà nù ólò ló bel ea é nveè bá nè dõona gbò (w07 7/15 9-10)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Pró 15:15—Mósĩ́ deè ní eé láá gbĩ́ kà pọ̀b kpo zààvà moǹ mm̀ dùme? (g 11/13 16)

  • Pró 16:4—Mm̀ mókà bug ní e Jìhóvà ni náa kọ gbò pọ́lọ́ á “sí tóm nyòòmà a tóm̀ bùlà ẹ”? (w07 5/15 18-19)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Pró 15:18–16:6

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jọ́ọ̀n 11:11-14—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá. Kolí nen ní domá nònù ea ólò sẹ̀ẹ̀a dee deè nvéè sè.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jé 3:1-6; Róm̀ 5:12—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá. Kolí nen ní domá nònù ea ólò sẹ̀ẹ̀a dee deè nvéè sè.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 191 ¶18-19—Kolí nen eo ólò noòmàe nuí siimá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 117

 • Bé Eo É Láá Nè Kà Gbò Lé Ààla Bel Gbẹá Nònù Naa”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà Become Jehovah’s Friend—Prepare Your Comment (Dú Kóò Jìhóvà—Kpoogá Dee Ló Bíb Eoé Áálá Gbẹá Nònù). Tṍóá ò gbóó kọlí gbò pá nvín eo beè sà domá boo ketõ̀ò lòbèl vaá ò bĩ́íná va bíb ea kọ́ọ̀: Ténì kà éé ní eé náa tṍó e gé kpóógá dee ló nyòòmà bíb eé áálá gbẹá nònù ẽ? Éé é náa kọ nyíéi á ẹẹ bã̀àna tṍó e bà náa íi bá ló é?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 2 togó ¶23-34

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 102 nè Tã̀àgãló